fbpx
Osobné údaje – Facebook Messenger

Osobné údaje – Facebook Messenger

Zásady ochrany osobných údajov

Vážim si vašu dôveru, preto je ako komunikácia, tak aj spracovanie ochrany osobných údajov plne podľa nového nariadenia Európskej únie (GDPR).

Pre správne a plnohodnotné používanie chatbota vo Facebook Messengeri, je potrebné, aby ste dali výslovný súhlas na spracovanie a ochranu vašich osobných údajov.

Čo v prípade, ak súhlas so spracovaním osobných údajov neposkytnem?

Bez vášho dobrovoľného a výslovného súhlasu nebude možné pokračovať v konverzácii prostredníctvom chatbota vo Facebook Messengeri a nedostanete odo mňa už nikdy správy o zaujímavostiach zo sveta financií a investícií.

Nastavenie spracovania vašich osobných údajov ako aj spôsobu komunikácie prostredníctvom chatbota si môžete kedykoľvek zmeniť v menu vľavo dole v časti „Nastavenia“.

Aké údaje spracovávam?

Údaje poskytnuté vami. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré sami poskytnete pri komunikácii prostredníctvom chatbota.

Údaje z Facebooku. Pre účely funkčnosti chatbota získavam od Facebooku prístup k vašim verejným osobným údajom a to:
meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časovú zónu.

Tieto vaše verejne dostupné údaje nám poskytuje Facebook, ktorému ste na to udelili súhlas pri používaní.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, politických preferenciách, vyznaní alebo viere a pod.

Pre aké účely údaje spracovávame?

Na základe spracovávaných údajov sa vám prispôsobuje konverzácia a kontinuálne vylepšuje obsah, ktorý dostávate prostredníctvom chatbota. Takto vám viem pripravovať pre vás zaujímavý a hodnotný obsah a zodpovedať rýchlejšie na vaše dotazy či otázky.

Bez vášho dobrovoľného a výslovného súhlasu nedostanete odo mňa už nikdy správy o zaujímavostiach zo sveta financií a investícií.

Spracovanie prebieha len na základe vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas udeľujete na začiatku používania chatbota alebo aj neskôr v časti „Nastavenie“, kde ho môžete aj kedykoľvek odvolať. Upozorňujem, že využívanie chatbota na Facebook Messengeri môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov.

Na akú dobu údaje spracovávam?

Vaše osobné údaje spracovávam po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po tomto období požiadam o udelenie nového súhlasu.

Ako sú zabezpečené osobné údaje?

Bezpečnosť vašich osobných údajov beriem veľmi vážne, preto používame taký druh bezpečnostných opatrení s ohľadom na aktuálny stav technológií, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo úniku dát. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované a aktualizované.

Kto je správca osobných údajov?

Blue Chip Investments s.r.o., Haanova 2618/20, 85104 Bratislava (ďalej aj ako „Spoločnosť“).

Osobné dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré preukázateľne zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané spoločnosťou Blue Chip Investments s.r.o. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.

Spoločnosť ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Správcu na účely a spôsobom, ktoré Správca stanovuje a je plne v súlade s Európskym nariadením GDPR. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Ako MA môžete kontaktovať?

Emailom: peter@sedmak.sk
Poštou: Blue Chip Investments s.r.o., Haanova 2618/20, 85104 Bratislava

Aké sú vaše práva?

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať bezplatne 1-krát potvrdenie o tom, aký druh a v akej forme sa spracúvajú vaše osobné údaje. Pre prístup k týmto informáciám prosím kliknite na „prístup k osobným údajom“

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme opravili vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Pre prístup k týmto informáciám prosím kliknite na „oprava osobných údajov“

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na to, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a sú splnené podmienky Zásad ochrany osobných údajov. Pre prístup k týmto informáciám prosím kliknite na „výmaz osobných údajov“

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov pokiaľ ak sú splnené podmienky Zásad ochrany osobných údajov. V prípade využitia tohto práva nás kontaktujte.

Právo namietať spracovanie osobných údajov:

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, vrátane profilovania ak sú splnené podmienky Zásad ochrany osobných údajov. V prípade využitia tohto práva nás kontaktujte.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Pre prístup k týmto informáciám prosím kliknite na „prenos osobných údajov“

Právo pri spracúvaní osobných údajov na personalizáciu/profilovanie:

Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na personalizovanú komunikáciu máte okrem vyššie uvedených práv aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní, aké informácie a vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie vášho stanoviska. V prípade využitia tohto práva nás kontaktujte.

Právo na sťažnosť:

V prípade vašej sťažnosti sa môžete obrátiť na nás ako spracovateľa vašich osobných údajov alebo máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Kompletné znenie Zásad ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na tomto linku.

 

 

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť